โรงพยาบาลเมืองเสรวง

รับสมัครบุุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)โรงพยาบาลเมืองสรวง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสรวง
นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ
Link แนะนำ

สภาพอากาศ